မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွာကောင်စီ၊ သူနာပြု/သားဖွား မှတ်ပုံတင်/လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက် အထောက်အထားများ (Requirements for Licensing Processes at Myanmar Nurse and Midwife Council)

Requirement for Apply (Nurse and Midwife...

Assessment for Licensing

Myanmar  nurses who are graduated from the institute in foreign countries and  foreign nurses who wish to work in Myanmar need to sit for registration examination conducted by Myanmar Nurse and Midwife Council (MNMC) for nursing license to practice in Myanmar. All...