မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွာကောင်စီ၊ သူနာပြု/သားဖွား မှတ်ပုံတင်/လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက် အထောက်အထားများ (Requirements for Licensing Processes at Myanmar Nurse and Midwife Council)

Requirement for Apply (Nurse and Midwife...